Aus Docu-and-Info

Wechseln zu: Navigation, Suche

BELL 222


Bauanleitungen / Building Instructions
Heli-Größe
Heli-Size
passend für Heli-Chassis
fits to Heli-Chassis
deutsch english francais español italiano
100er Picco-Z        
220er Lama, Bell 47G
330er Piccolo, Hornet etc.
400er T-Rex
450er T-Rex        
600er T-Rex        
Link ins Forum zum Bau einer Bell 222 / 500er


BELL 222


Maße / Measures

Heli-Größe
Heli-Size
passend für Heli-Chassis
fits to Heli-Chassis
Gewicht
weight
                 
220er Bell47G, Lama etc.  40g A=390 B=145 C=100 D=150 E=85 F=70/125 G=15 H=10 J=45
330er Piccolo, Hornet etc.  80gr A=535 B=200 C=150 D=180 E=110 F=80/120 G=20 H=20 J=70
400er T-Rex etc.  125gr A=630 B=190 C=180 D=250 E=115 F=120/200 G=22 H=25 J=80
450er T-Rex XL, Zoom 450 etc.  145gr A=650 B=190 C=180 D=250 E=115 F=120/200 G=22 H=25 J=80